Name

Ranking

Matches

Score

Pizzaguy2995

1

32

4.85

Macklemore

1

4

4.85

StormChaser

1

36

4.81

broadwaybeyonder

1

160

4.8

DSkillz

1

8

4.76

RakaiThwei

1

159

4.69

JohnnyChany

1

386

4.67

Boratz

1

181

4.62

Mercenaryblade

1

175

4.59

Venom 2009

1

153

4.46

leroypowell3

1

287

4.43

SSJRuss

1

119

4.4

Nesh

1

137

4.37

Z451

1

52

4.37

Gizmo Hibiki

1

50

4.36

Movie-Brat

1

100

4.29

IKA

1

57

4

ViceCityMobster86

2

168

3.59

WeAreVenom88

2

10

3.37

Fox

2

25

3.35